ტურიზმის მენეჯმენტი

I სახელწოდება: ტურიზმი

II პროფესიული კვალიფიკაციის დონე ევროპულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით: მეოთხე

III მისანიჭებელი პროფესიული კვალიფიკაცია: ტურიზმის (მენეჯმენტის) მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

IV საკანონმდებლო ბაზა:

 • საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
 • ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო;
 • პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება;
 • პროგრამის მიზანი: მოამზადოს ტურიზმის მენეჯმენტის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს ტურიზმის –––– განყოფილების სამუშაოების ხელმძღვანელობას.
 • კურსდამთავრებულთა კარიერული შესაძლებლობები: პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერი ტურიზმის სფეროს როგორც დაბალი რგოლის თანამშრომლად, ისევ –––– რგოლის ხელმძღვანელად.

V სწავლის შემდეგი:

 • სამსახურის თანამშრომელთა ხელმძღვანელობა და კონტროლი;
 • სტუმრების ჩამოსვლის გეგმა– პროგნოზების შედგენა;
 • სტუმრის მომსახურების სტანდარტების დაცვაზე და ხარისხზე კონტროლი;
 • ტურისტული პროდუქტის რეალიზაციის დაგეგმვა და განხორციელება;
 • შეხვდრების წარმართვა; სამუშაო განრიგის განხილვა;
 • სტუმართა საჩივრების განხილვა, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით საჭიროების განსაზღვრა და სწავლის შედეგი.

VI პროგრამის მოცულობა და ხანგრძლივობა:

 • მოცულობა: 180 კრედიტი
 • ხანგრძივობა: სამი აკადამიური წელი, 6 სემესტრი.

VII სტაჟირება / პრაქტიკა:

სტაჟირება ხორციელდება პროფესიული კოლეჯის პარტნიორ საწარმოებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. სტაჟირების დასრულების შემდეგ საწარმო ვალდებულია კოლეჯს წარუდგინოს სტაჟირების მოხსენება და შეფასება. საზღვარგარეთ და საქართველოში გავლილი პრაქტიკების შეფასების საფუძველზე მიენიჭება სტუდენტს შესაბამისი კრედიტები. 12 კვირიანი სტაჟირების სავალდებულო საათები მოიცავს 504 საათს. 4 კვირიანი პრაქტიკის ხანგრძლივობა კი - 168 სავალდებულო საათია.

VIII პროფესიული კვალიფიკაციის მინიჭება:

პროფესიულ კვალიფიკაციას ანიჭებს კოლეჯი. პროფესიული კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს ყველა ზოგადი და პროფესიული სავალდებულო მოდულით გათვალისწინებული კრედიტები.

IX პროგრამის სტრუქტურა და მოდულები:

კურიკულუმი Lehrplan GDCO 2021

მოდული    
  სემესტრი ICTS
1.საინფორმაციო I 5
2. კომუნიკაცია I 5
3. რაოდენობრივი წიგნიერება I 5
4. გერმანული ენა I 5
5. ინგლისური ენა I 5
6. ბიზნესის საფუძვლები I 5
სტაჟირება საზღვარგარეთ (12 კვირა) II 20
სტაჟირება საქართველოში (4 კვირა) II 10
1. ტურისტული პროდუქტის თეორია III 5
2. ტურიზმის ოპერირება III 5
3. ტურისტული პოტენციალი და განვითარების პერსპექტივები III 5
4. საქართველოს გეოგრაფია III 5
5. ტურიზმის მარკეტინგის საფუძვლები III 5
6. მენეჯმენტის საფუძვლები III 5
სტაჟირება საზღვარგარეთ (12 კვირა) IV 20
სტაჟირება საქართველოში (4 კვირა) IV 5
1. ტურიზმის მენეჯმენტის საფუზვლები V 5
2. რეკლამირებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პრინციპები V 5
3. შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა V 5
4. პრობლემური სიტუაციების მართვა V 5
5. ღონისძიებების ორგანიზება და დიზაინი V 5
6. შესყიდვების და მარაგების ორგანიზება V 5
სტაჟირება საზღვარგარეთ VI 20
სტაჟირება საქართველოში VI 10
    180