სოციალური მუშაობა

სოციალური მუშაკი არის  სპეციალისტი,რომელიც უწევს მატერიალურ-საყოფაცხოვრებო და მორალურ-სამართლებრივ დახმარებას ინვალიდებს, მარტოხელა მოხუცებს,მრავალშვილიან დედებს, ობოლ ბავშვებს, მძიმედ დაავადებულ პირებს, ნარკომანებს და ალკოჰოლიკებს, სტიქიური უბედურების, ეკოლოგიური კატასტროფების, ნაციონალური კონფლიქტების,საომარი მოქმედებების, ახლობლების ან საცხოვრებლის დაკარგვის შედეგად ფსიქოლოგიურ დეპრესიაში მყოფ პირებს. 

დღეს განვითარებულ ქვეყნებში სოციალურ მუშაკთა მოღვაწეობის არეალი ძალიან მრავალფეროვანია. იგი ავლენს დახმარების საჭიროების მქონე მოქალაქეებს და ადგენს მათთვის გასაწევი დახმარების ფორმასა და მოცულობას. კონსულტაციას უწევს ინდივიდებს, ჯგუფებს, ოჯახებს და საზოგადოების სხვა წევრებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის, სიღარიბის, უმუშევრობის, ნარკოტიკული ნივთიერებების მავნებლობის, ძალადობის, რეაბილიტაციის, ბავშვის მოვლისა და სამედიცინო  დახმარების საკითხებში.

ესაუბრება კლიენტებს ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად. აფასებს მათ სიტუაციას, პრობლემებსა და შესაძლებლობებს და განსაზღვრავს მომსახურებას, რომელსაც ისინი საჭიროებენ. ეხმარება კლიენტებს იურიდული, სამედიცინო და ფინანსური დახმარების მიღებაში. ასწავლის თუ რომელ ორგანიზაციას, სად და რა ფორმით უნდა მიმართონ განცხადებით.უზრუნველყოფსა) პროგრამის სახელწოდება:

ქართულად:სოციალური მუშაობა.ინგლისურად: Social Work

 

ბ)მისანიჭებელიკვალიფიკაცია:

ქართულად:სოციალური მუშაობა .ინგლისურად: Social Work

 

გ)პროგრამის მოცულობა კრედიტებით:80 კრედიტიდ სწავლების ენა: ქართული

ე)საგანმანათლებლო  პროგრამის მიზანი, რომელიც მიმართულია სტუდენტის კომპეტენციების გამომუშავებასა და დასაქმების  სფეროს     განსაზღვრაზე:

 

სოციალური მუშაობის პროგრამის მისიაა]მოამზადოს მაღალი პროფესიული დონის მქონე  სოციალური  მუშაკები,რომლებიც  გამოიყენებენ  სოციალური მუშაობის კურსებზე მიღებულ ცოდნას და უნარ-ჩვევებს საქართველოს მოქალაქეების ,მათი ოჯახების და   ჯგუფების  სოციალური  პირობების   გასაუმჯობესებლად.პროგრამის   მისია   ეფუძნება შემდეგი    მიზნების განხორციელებას:

∙ სტუდენტთათვის   სოციალური     მუშაობის თეორიული    საფუძვლების გაცნობა;

∙ სოციალური მუშაობის კომპეტენციის სტანდარტების განვითარება და პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკების    მაღალპროფესიულ    დონეზე     მომზადება;

∙ პროფესიული და აკადემიური   სტანდარტების პრაქტიკაში  ინტეგრირება  და სოციალურ  მუშაკთა უწყვეტი  განათლების უზრულველყოფა;

∙ მაღალი  კვალიფიკაციის  სოციალური მუშაკების მომზადება,რომლებიც შეძლებენ მოსახლეობის სოციალური დაცვის    ხარისხის გაუმჯობესებას და პრაქტიკოსი სოციალურიმუშაკის პროფესიის პოპულარიზებას.

 

დ) პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:

ასეთი წინაპირობა არ არსებობს.

ე) სწავლის შედეგი:

ცოდნა და გაცნობიერება-სოციალური მუშაობის ბაკალავრის პროგრამი სდასრულების შემდეგ დიპლომირებულ  სპეციალისტებს შეეძლებათ:

∙ სოციალური მუშაობის საფუძვლების დაუფლება;მიღებული თეორიული ცოდნის გამოყენება სოციალური მუშაკის ყოველდღიურ პრაქტიკაში.

∙ სოციალური მუშაობის ღირებულებებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაზე მათი გავლენის გაცნობიერება;სოციალური მუშაობის ეთიკის კოდექსის შესაბამისი პრაქტიკის განხორციელება.

∙ ადამიანებისა და ჯგუფების ქცევის სოციალურ-ფსიქოლოგიური საფუძვლების,ადამიანთა შორისი ურთიერთობების დინამიკის იდენტიფიცირება და პრაქტიკაში გამოყენება.

∙ სოციალური მუშაობისთვის რელევანტური საკანონმდებლო  ბაზისა და პროგრამების ცოდნა და პრაქტიკაში გამოყენება.

∙ სოციალური მუშაობის მეთოდების ცოდნა და პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენება.

 

სწავლის უნარი -სტუდენტს გამომუშავებული ექნება აკადემიური ტექსტების მოძიების და ათვისების,ასევე მათი კრიტიკული ანალიზის უნარი.

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი-ექნება unari,გააცნობიეროს და განსაზღვროს sxvadasxva socialuri problemis kvlevis gzebi da Camoayalibos zogierTi rekomendacia am problemebis gadasaWrelad .ექნება unari,CaerTos sxvadasxva meTodiT warmarTul kvleviT proeqtebSi rogorc rigiTi mkvlevari da xarisxianad awarmoos kvlevis Tavisi nawili arsebuli eTikuri da profesiuli standartebis dacviT;SeuZlia SeimuSaos da ga naxorcielos sakuTari kvleviTi proeqti samecniero xelmZRvanelis zedamxedvelobis qveS.

 

დასკვნის უნარი-კურსდამთავრებულს შეეძლება,რომ პირველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის დამუშავების და გაანალიზების საფუძველზე გააკეთოს დასკვნები შესასწავლი პრობლემის არსის,მისი გადაჭრის გზების შესახებ.

 

კომუნიკაციის უნარი-კურსდამთავრებულს  შეეძლებ აკომუნიკაცია დაამყაროს ყველა იმ  ადამიანთან,რომელიც მისი კლიენტია,ან რომელსაც გარკვეულ  მომსახურებას სთავაზობს(სხვადასხვა   მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლები) .მას განვითარებული  ექნება  სოციალური უნარები,კერძოდ,შეეძლებ ათ jgufuri muSaoba,მათ შორის,interdisciplinarul jgufSi muSaobა.ბაკალავრს შეეძლება,აგრეთვე,komunikacia ucxo enaze(B1დონე).

 

ღირებულებები,რომლესაც შეიძენენ პროგრამის დასრულების შემდეგ::

✔ პროფესიული ეთიკის პრინციპების პატივისცემა

✔ კლიენტთ აუფლებების,პირველრიგში,მათი ღირსებისა და ანონიმურობის დაცვა

✔ქსენოფობიური და ეთნოცენტრისტული დამოკიდებულებების უარყოფა; განსხვავებებისა და კულტურული მრავალფეროვნების დაფასება და პატივისცემა;

✔ სოციალურად დაუცველი ჯგუფების და  სოციალური სამსახურების მომხმარებელთა გაძლიერება  საზოგადოებაშ ი არსებული დისკრიმინაციისა და ჩაგვრის დასაძლევად;

✔ პლაგიატის უარყოფა

 

კურსდამთავრებულებს,აგრეთვე,გამომუშავებული ექნებათ ზოგადი (ტრანსფერული)-აბსტრაქტული აზროვნების,მოვლენათა კრიტიკული ანალიზისა და სინთეზის,ახალი იდეების გენერირების,ცოდნის მუდმივი განახლების,სხვადასხვ აწყაროდან ინფორმაციის მოძიებისა და ანალიზის,დისკუსიის წარმართვის,საკუთარი ნაშრომისა და მოსაზრებების საჯარო წარდგენის-უნარები.ვ) სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:

შედეგების მისაღწევად გამოყენებული იქნება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები:1.  ვერბალური,ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი

 • წიგნზე მუშაობის მეთოდი
 • წერითი მუშაობის მეთოდი,რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის აქტივობებს:ამონაწერებისა და ჩანაწერების გაკეთება,მასალის დაკონსპექტება,თეზისების შედგენა,რეფერატის, ან   ესეს    შესრულება,და ა.შ.
 • პრაქტიკული    მეთოდები,რომლებიც   სტუდენტს    პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს   ჩამოუყალიბებს:  სასწავლო   პრაქტიკა ორგანიზაციებში  ,რომლებიც    საზოგადოებას   სოციალური  მუშაკის მომსახურებას სთავაზობს,  საველე  მუშაობა და სხვ.
 • სწავლების პროცესში გამოყენებული იქნება,აგრეთვე,ისეთი მეთოდები,როგორიცაა:

 • დისკუსია,დებატები
 • ჯგუფური მუშაობა (cooperative/collaborative)
 • პრობლემაზე დაფუძნებული   სწავლება(PBL)
 • შემთხვევი    სანალიზი
 • გონებრივი იერიში (Brain storming)
 • ქმედებაზე    ორიენტირებული         სწავლება
 •  

  ზ) სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:

  სტუდენტის  გაწეული რომის   შეფასება ითვალისწინებს გარკვეულ  თანაფარდობას შუალედურ შეფასებებს ადა  დასკვნითი  გამოცდის  შეფასებას შორის.თითოეული  სასწავლო კურსის  მაქსიმალური  შეფასება  ხორციელდება  100–ქულიან  სისტემით.    შუალედური   შეფასებები   შეიძლება   დაეყრდნოს    შემდეგ   აქტოვობებს:

  ∙ აქტიურობა    სასემინარო   ,ან  პრაქტიკულ    მეცადინეობაზე

  ∙ საკონტროლო  სამუშაო

  ∙ საპრეზენტაციო დ    მომზადებული     მოხსენება

  ∙ წერითი   და   ზეპირი    საშინაო     დავალებები

  ∙ შუალედური გამოცდა

  ∙ საბოლოო გამოცდა და სხვა.

  დაუშვებელია დასკვნითი გამოცდის შეფასება 40 ქულაზე მეტით.

  თ) იხ.დანართი”სოციალური მუშაობის სასწავლო გეგმა”

  სტუდენტებს  აქვთ შესაძლებლობა,   რომ სოციალური მუშაობის  სასწავლო პროგრამის ბაზაზე შეიძინონ  დამატებითი სპეციალობა, რისთვისაც მათ  მოუწევთ  დააგროვონ 60კრედიტი  სპეციალობის სავალდებულო და  არჩევითი კურსების    საფუძველზე.

  ი) დასაქმების სფეროები:

  სასწავლო კურსის   წარმატებით     დასრულების  შემდეგ  კურსდამთავრებულებს  ექნებათ   შემდეგ  სოციალური  პრობლემებზე    მუშაობის საჭირო   თეორული    ცოდნა და  პრაქტიკულიუნარ-ჩვევები:

  ∙ ბავშვების,ქალებისა დაოჯახების   კეთილდღეობა;

  ∙ ხანდაზმულობა;

  ∙ ადამიანის უფლებების დარღვევა;

  ∙ არასრულწლოვანთა   დამნაშავეობა;

  ∙ ტრეფიკინგი;

  ∙ ფსიქიკური და ფიზიკური შესაძლებლობების შეზღუდულობა;

  ∙ უსახლკარობა;ეკონომიკური არასტაბილურობა;

  ∙ უმუშევრობა;ნარკომანია,ტოქსიკომანია,ალკოჰოლიზმი და სხვ.

  შესაბამისად,  დასაქმების პერსპექტივები  უკავშირდება ზემოაღნიშნულ პრობლემებზე მომუშავე  სამთავრობო  და   არასამთავრობო      ორგანიზაციებს.

  კ)დამატებითი ინფორმაცია:

  პროგრამას   შეუძლიამო   ემსახუროს საშუალოდ   50–მდე   სტუდენტს   ყოველწლიურად.  სასწავლო გეგმა

   

  სასწავლო პროგრამის სახელწოდება:სოციალურიმუშაობა

  (80 კრედიტი)  პროგრამის სტრუქტურა

  /მოდულები

  )სავალდებულო კურსები /მოდულები– 20კრედიტი(ECTS)
  N


  სასწავლო კურსის დასახელება

  კრედიტების

  რაოდენობა

  სტუდენტის

  საკონტაქტო მუშაობის საათები სემესტრში

  სტუდენტის დამოუკიდებელი

  მუშაობი სსაათები სემესტრში

  დასკვნითიგამოცდის ჩაბარება

  საგანზე დაშვებისწინაპირობა

  სწავლები

  სსემეტრი

   

  ლექცია–პრაქტიკუმებისათვის

  შუალედური გამოცდ

  დასკვნითი

  გამოცდა

  დგ

          

  ლექცია

  სამუშაო ჯგუფი/პრაქტიკუმი

                 

  1

  შესავალი სოციალური კვლევისმეთოდებში

  5

  15

  15

  37

  10+10

  35

  3

  წინაპირობის გარეშე
  2

  ინგლისურიენა1  5


  30


  30


  45


  8


  12


  2

  წინაპირობისგარეშე   

  3

  ინგლისურიენა2  5


  30


  30


  45


  8


  12


  2


  ინგლისურიენა1   

  4

  სტატისტიკა 1  5


  30


  30


  40


  10


  13


  2

  წინაპირობისგარეშე   
   
          

     2

  გამოყენებითი ეკონომიკა

  5

  15


  15


  78


  5


  9


  3

  წინაპირობისგარეშე

   

  3

  აკადემიური წერა

  5

  15


  15


  65


  14


  14


  2

  წინაპირობისგარეშე

   

  4

  ლოგიკა

  5

  22

  30


  64


  10


  12


  2

  წინაპირობისგარეშე

   

  5

  კონფლიქტი,გენდერი დამშვიდობის მშენებლობა

  5

  15


  15


  60


  10


  10


  2

  წინაპირობისგარეშე

   

   

  საფაკულტეტოარჩევითი შესავალი კურსები (სოციალური მუშაობის პროგრამის სტუდენტებს ევალებათ 4, მათშორის,სოციალური მუშაობის შესავალი კურსის გავლა. ეს უკანასკნელი მათ ეთვლებათ სასწავლო კრედიტებში)

  1

  ფსიქოლოგიის შესავალი

  5

  15

  15


  69


  16


  8


  2

  წინაპირობისგარეშე

   

  2
  სოციალური მუშაობისშესავალი  5


  15


  15
  57
  20
  15
  3  წინაპირობისგარეშე


  3

  საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

  5

  30

  15


  61


  6


  10


  3

  წინაპირობისგარეშე

   

  4

  შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში

  5

  15

  30


  56


  12


  9


  3

  წინაპირობისგარეშე

   

  5

  სოციოლოგიის შესავალი

  5

  30

  15


  65


  15


  12


  3

  წინაპირობისგარეშე

                              

  6

  საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

  5

  15

  15


  63


  15


  15


  3

  წინაპირობის გარეშე

   

  7

  მასობრივი კომუნიკაციის დ აჟურნალისტიკის შესავალი

  5

  30

  30  50  8  5  2

  წინაპირობის გარეშე   

  სოციალური მუშაობის პროგრამის სპეციალობის სავალდებულოკურსები –90 კრედიტი(ECTS)

                           

  1

  სოციალურიმუშაობისშესავალი


  5


  15


  30  52  10  15  3


  წინაპირობის გარეშე

   

  2

  სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის საფუძვლები:ინდივიდებთან დაოჯახებთანმუშაობა


  5


  30


  15  48  12  18  2

  სოციალური მუშაობის შესავალი

   

   

  3

  ჯგუფებთან მუშაობა

  5

  15

  15

  30

  30

  32

  3

  სოციალური მუშაობის

   

                      

  შესავალი

     

  4

  ორგანიზაციებთან და თემებთან მუშაობა

  5

  15

  15

  45

  22

  25

  3

  წინაპირობის გარეშე

   

  5

  ადამიანის ქცევა სოციალურგარემოში 1

  5

  15

  30

  40

  17

  20

  3

  წინაპირობის გარეშე

   

  6

  ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 2

  5

  15

  30


  40


  17


  20


  3

  ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1


   

  7
  კულტურული მრაავლფეროვნება და სოციალური მუშაობა

  5

  30

  15

  48

  12

  18

  2

  სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის საფუძვლები(ინდივიდებთან და ოჯახებთან მუშაობა)

   

  8

  სოციალური muSaobis კვლევის მეთოდები 1

  5

  15

  15

  75

  8

  9

  3

  წინაპირობის გარეშე


   

  9


  სოციალური muSaob isკვლევის მეთოდები 2

  5

  15

  15


  75


  8


  9


  3

  Socialuri muSaobis kvlevis meTodebi1


   

  10

  კვლევა და მტკიცებuლებebze დაფუძნებული პრაქტიკა

  5

  15

  15


  25


  32


  35


  3

  სოციალური მუშაობის შესავალი


   

  11


  სოციალურიმუშაობისსამართლებრივიასპექტები

  5

  15

  15


  25


  30


  38


  2

  სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის საფუძვლები


   

  12

  სოციალური კეთილდღეობისპოლიტიკა

  5

  15

  15

  66

  12

  15

  2

  წინაპირობის გარეშე

                              

  13

  სოციალური მუშაობის პრაქტიკის შესავალი  30

             
  სოციალური მუშაობის შესავალი

   

  14

  სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ჯგუფებთან

                

  15

  სოციალური მუშაობის პრაქტიკ აინდივიდებთან დ აოჯახებთან

             


   

  სოციალური მუშობის სპეციალობის არჩევითი კურსები – 20კრედიტი (ECTS)

   


  1


  თანამედროვე სოციალური პრობლემები 1
  5
  15
  30
  52
  10
  15
  3

  სოციალური

  მუშაობის შესავალი     


  2  თანამედროვე სოციალური პრობლემები 2


  5


  15


  15

  30

  30

  32

  3

  სოციალური მუშაობის შესავალი;თანამედროვე სოციალურ იიპრობლემები1

   


   
   

  სოციალური მუშაობა და ბავშვთა დაცვა ძალადობისგან


  5


  30


  30


  43


  8


  12


  2

  სოციალური მუშაობის zogadi


       3

  უგულვებელყოფისაგან

               

  პრაქტიკის საფუძვლები

     

  4

  საერთაშორისო სოციალური კეთილდღეობა და სოციალურიმუშაობა


  5


  30


  15


  60


  8


  10


  2

  წინაპირობის გარეშე


   

  5

  ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკა

  5

  15

  15

  45

  22

  25

  3

  წინაპირობის გარეშე

   

  6

  სოციალური მუშაობის პრაქტიკა ტრეფიკინგის მსხვერპლებთან


  5


  15


  15

  53

  18

  22

  2

  წინაპირობის გარეშე


   

  7

  ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალურიპერსპექტივა

  5

  30

  15

  37


  15


  25


  2

  წინაპირობი სგარეშე


   

  8

  ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება


  5


  15


  15


  63


  12


  17


  3

  წინაპირობის გარეშე


   

  9


  ფსიქიკური აშლილობები და სოციალური მუშაობა

  5

  15

  15  65  12  16  2

  კლინიკურისოციაlური მუშაობის საფუძვლები   

  10

  სოციალური მუშაოba აივინფექცია/შიდსის დაასხვ სქესობრივი გზითგადამდებიინფექციებისმქონეპირებთან

  5

  15

  15  65  12  16  2


  სოციალური მუშაობის შესავალი   

  11.


  კლინიკური სოციალური მუშაობის საფუძვლები

  5

  15

  15  65  12  16  2


  Socialuri muSaobis Sesavali     12

  „კულტურული განსხვავება და სამომხმარებლო ქცევა თანამედროვე საზოგადოებებში“(არჩევითიინგლისურენოვანი)


  3

                 

   

  13

  სოციალური მუშაობა ქრონიკული დ ასიცოცხლისათვის საშიში დაავადებების მქონე პაციენტებთან

  5

                     

  14

  სპეციალური ინგლისურიენა(სოციალური მუშაკებისათვის)

  1,

  2

  5+5

                     

  15  სოციალური მუშაობ ადა მედია;

  5

                     

  16

  ინკლუზიური განათლების ძირითადი პრინციპები;

  5

                     


  (10კრედიტი)სავალდებულო  საგნების განაწილება საშემოდგომო და საგაზაფხულო სემესტრები სმიხედვით(ყველასაგანი 5კრედიტიანია)

  საშემოდგომო სემესტრი

  საგაზაფხულო სემესტრი

   

  კურსები

     

  კურსები

   

  სავალდებულო

  (სულ40კრედიტი)

  1.

  სოციალური მუშაობის შესავალი

     

  სოციალური მუშაობისშესავალი

   

  2.

  კულტურული მრავალფეროვნება და სოციალური მუშაობა

   

  5.

  ჯგუფებთან მუშაობა

   

  3.

  ორგანიზაციებთან დათემებთან მუშაობა

   

  6.

  სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდებიII

   

  4.

  სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდებიI

   

  7.

  სოციალური მუშაობის ზოგადი პრაქტიკის ინდივიდებთან და ოჯახებთან მუშაობა

   
       

  8.

  სოციალური მუშაობის სამართლებრივი სპექტები

   

  სავალდებულო-არჩევითი(სულ20კრედიტი)

  1.

  სოციალურ მუშაობა და ბავშვთა დაცვა ძალადობის ადა უგულვებელყოფისაგან

   

  5.

  საერთაშორისო სოციალური მუშაობა და სოციალური კეთილდღეობა

   

  2.

  თანამედროვე სოციალური პრობლემები I

   

  6.

  თანამედროვე სოციალური პრობლემებიII

   

  3.

  ადრეული ბავშვობის განვითარება

   

  7.

  ძალადობა ოჯახში:პრობლემი სსამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

   

  4.

  სოციალური მუშაობი სპრაქტიკ ატრეფიკინგის მსხვერპლებთან

   

  8.

  ფსიქიკური აშლილობები და სოციალური მუშაობა

   
       

  9.

  ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკა

   
       

  10.

  სოციალური მუშაობა ინფექცია/შიდსის და სხვ ა სქესობრივი გზით გადამდებ იინფექციების მქონე პირებთან

   
       

  11.

  კლინიკური სოციალური მუშაობის საფუძვლები