ელექტროტექნიკოსი

ელექტრიკოსი არის ექსპერტი, რომელიც ქმნის სახლების ელექტროგაყვანილობას. მას აქვს საჭირო ლიცენზია მოწყობილობების დამონტაჟების, შეკეთებისა და შენარჩუნებისათვის, სადაც ელექტროენერგია მიედინება. ელექტრიკოსი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ტიპად: კომერციული, სამრეწველო, საცხოვრებელი ელქტრიკოსები და ა. შ.
შეგიძლიათ ელექტრიკოსი გახდეთ შეგირდის ელექტრიკოსის პროგრამის სწავლებით, რომელიც საფუძვლიანად ასწავლის ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, რაც ელექტროენერგიის შესახებ უნდა იცოდეთ და შეძლოთ პრაქტიკული ტრენინგი.


პრაქტიკული ტრენინგი მიზნათ ისახავს იმ გარემოებას, რომ ტრეიდერს შეუძლია შეასრულოს შესაბამისი მეთოდები, რაც მან შეიტყო პროგრამის განმავლობაში.
რას აკეთებენ ელექტრიკოსები?

 

თითქმის ყველა კორპუსს აქვს ელექტრული ძალა, განათება და კონტროლის სისტემა, რომელიც დამონტაჟებულია მშენებლობის დროს და ამის შემდეგ შენარჩუნებულია. ეს სისტემები ელექტროენერგიის შუქურები, ტექნიკა და აპარატურაა, რაც ხალხის ცხოვრებასა და სამუშაოებს აადვილებს და კომფორტულს ხდის. მრიგად, რას გაკეთებთ, როდესაც საბოლოოდ გახდებით, ამ სისტემების შენარჩუნება და მომსახურებაა.

 

ელექტრიკოსებს ევალებათ აგრეთვე ელექტრონული სქემების წაკითხვა, რომლებიც ძირითადად ელექტრული სისტემების ტექნიკური დიაგრამებია, რომლებიც აჩვენებენ შენობებში სქემების, განყოფილებების და სხვა აღჭურვილობის ადგილმდებარეობას.
ელექტრიკოსები იყენებენ სხვადასხვა ტიპის ხელსაქმისა და კვების ხელსაწყყოებს, რომელთა შემადგენლობაში შეიძლება შევიდეს კონდუქტორები, რომლებიც მუშაობენ და იცავენ გაყვანილობას. ისინი ასევე იყენებენ ხრახნებ, მავთულის ძაბვბს მუშაობის დროს.

 

ელექტრული არვეზის ან პრობლემის შემთხვევაში, ელექტრიკოსს შეუძლია გამოიყენოს ისეთი ხელსაწყოები და მოწყობილობები, როგორიცაა აპერმეტრები, ვოლტმეტრები, თერმული სკანერები და საკაბელო ტესტერები, რომ იპოვოთ პრობლემები და უზრუნველყონ კომპონენტების სწორად დაფიქსირება.
რას აკეთებენ ელექტრიკოსები.

 

 • წაიკითხეთ და ინტერპრეტაცია გაუკეთეთ სქემქბს და ტექნიკურ დიაგრამებს.
 • დააინსტალირეთ და შეინარჩუნეთ გაყვანილობა, კონტროლი დ განათების სისტემები.
 • შეამოწმეთ ელექტრული კომპონენტები, როგორიცაა ტრანსფორმატორები და მიკროსქემები.
 • ელექტრონული პრობლემის იდენტიფიცირება სხვადასხვა ტესტირებით მოწყობილობებთან.
 • შეკეთება გაყვანილობა, მოწყობილობები ან მოწყობილობები ხელით და ელექტროხელსაწყოების გამოყენებით.
 • მენტორებისა და ტრეინინგის მსმენელები, მუშები ელექტრული გაყვანილობების ან მოწყობილობების დამონტაჟების, შენარჩუნების ან შეკეთების მიზნით.

 

პროგრამა

1.სწავლების ხანგძლივობა

3  წელი  

2.სასწავლო კურსის მოცულობა:

პროგრამის მოცულობა :88კრედიტი,

3.დასაშვები წინაპირობა:

გადამზადების პროგრამაზე დაიშვება საბაზო ან სრული განათლებით 16წლიდან პირები.

 

4.კურსის მიზანი:

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ელექტრიკოსი ,რომელსაც შეეძლება პროექტისა და სამშენებლო წარმოების პროცესით გათვალისწინებუი წასების მიხედვით ელ.სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება ;ელქსელების,ელ.დანადგარების ,ელ.მოწყობილობებისა და აპარატურის მონტაჟი,შესასრულებელი სამუშაოების მომზადება და კონტროლი.

ფლობდესძირითადიკომპეტენციებს:

 კომუნიკაციის,გუნდური მუშაობის

 სინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენების

 პრობლემის გადაჭრის

 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების

 ფიზიკური ამტანობა

 სიფრთხილე

 პასუხისმგებლობა

5.ტექნიკური და   სპეციფიური  კომპონენტები:

 ტექნიკური  და   სხვა  ნორმატიული   დოკუმენტების    გამოყენების

 სამუშაო   გარემოს   სწორად    ორგანიზების (მომზადება,მოწყობა)

 დეფექტები   სგამოვლენის

 დემონტაჟის    განხორციელების

 აღმოჩენილი  დაზიანებებისა    და  სხვა   უწესივრობების    აღმოფხვრის

 მონტაჟის    განხორციელების

 სამუშაოს     შემოწმების (ტესტირება)და დოკუმენტურად გაფორმების

 შესრულებული   სამუშაოს     ჩაბარების

 

6.პროგრამის  შედეგი

კურსის  დამთავრების  შემდეგ  კურსდამთავრებულს  შეუძლია :ელ.სამონტაჟო  სამუშაოებისარვისმასალების  შერჩევა;ისტრუმენტებისა   და    მასალების   მომზადება;

მაღალი  და დაბალი ძაბვის სადენების შეცვლის ,გადაბმის დარჩილვის ხერხები;შრომისუსაფრთხოებისა   და   ხანძარსაწინააღმდეგო   წესების     დაცვა;

ყველა   სახის   ელსამონტაჟო    სამუშაოების    შესრულება;

ელ.ქსელების,ელ.დანადგარების,ელმოწყობილობების  და   აპარატურის  მონტაჟი.ნახაზის  მიხედვითძალურიგანათების   გაყვანილობებისათვის    მონიშვნა;

 

7.სწავლების მეთოდები:

„ელექტრიკოსის“ კურსით  გათვალისწინებული  სწავლის  შედეგების მიღწევისათვის გამოყენებულია  თეორიული და პრაქტიკული  სწავლების     ფორმატი

ლექცია/პრაქტიკული   მეცადინეობის    სახით,პრაქტიკული  უნარების   გამომუშავებით(ჩვენება-დემონსტრირება,   პრაქტიკული   სავარჯიშო).

8.სასწავლო გეგმა

 

მოდული

სავალდებულო ზოგადი კომპეტენციების მოდულები

სავალდებულო პროფესიული მოდულები

     

არჩევითი პროფილი

1

დასახელება

კრედიტი

მოდული

დასახელება

კრედიტი

მოდული

 

კომუნიკაცია

2

7

გაცნობითი პრაქტიკა-ელექტრიკოსი

2

18

2

რაოდენობრივი

წიგნიერება

2

8

საწარმოო

პრაქტიკა-ელექტრიკოსი

8

19

3

საინფორმაციო

ტექნოლოგიები

2

9

პრაქტიკული პროექტი-ელექტრიკოსი

5

20

4

მეწარმეობა

4

10

ზოგადი

ელექტროტექნიკა

და ელექტროტექნიკუ

რი გაზომვები

7

21

5

პიროვნულიდა

ინტერპერსონალ

ური უნარები

1

11

შრომისა და

ტექნიკური

უსაფრთხოების

წესების დაცვა

ელექტრო

სამუშაოებისას

3

22

6

უცხოურიენა

ინგლისური  ენა

გერმანული  ენა 

4

12

საზეინკლო

ოპერაციების შესრულება

2

 
     

13

ელექტროტექნიკუ

რი ნახაზების წაკითხვა

6

 
     

14

ელექტროტექნიკუ

რი მასალების შერჩევა

2

 
     

15

ელექტრომანქანე

ბი და

ელექტროდანადგარების დიაგნოსტიკა

7

 
     

16

ელექტროდანადგ

არებისა და ქსელების მონტაჟი

7

 
9.სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა)

კურსის   მიხედვით     მსმენელის     სასწავლო     საქმიანობა(დატვირთვა)მოიცავს:

 • მეცადინეობებზე     (სასწავლო პრაქტიკაზე)   დასწრებას/    ჯგუფურ     მეცადინეობას
 • ლექციას/პრაქტიკულ      მეცადინეობას
 • შეფასებას

 

10.შეფასების სისტემა:

მსმენელის  შეფასებახდება  შემდეგი კომპონენტების   გათვალისწინებით: პრაქტიკული უნარების დემონსტრირება

პრაქტიკულად შესრულებული სამუშაოს წარმოდგენის სახით, რაც აისახება საბოლოო შეფასებით-პრაქტიკულიუნარების    დემონსტრირებით .

 

13.ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსების შესახებ:     

 „ელექტრიკოსის“ კურსს  განახორციელებელი  მაღალი   კვალიფიკაციის  მქონე     მასწავლებელი.11.პროფესიული სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა(დატვირთვა) მოიცავს:

 • ლექციაზე დასწრება/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
 • პრაქტიკულ მეცადინეობას
 • დამოუკიდებელ მეცადინეობას
 • საწარმოო პრაქტიკას
 • გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას.

 

 •   პროფესიული სტუდენტის   ცოდნის   შეფასების   სისტემა
 •  

 • კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სილაბუსით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, რაც გამოიხატება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის აქვეპუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დადებითი შეფასებით. 
 • შეფასების სისტემა უშვებს: 
 • ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

  ა.ა) (A) ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

  ა.ბ) (B) ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

  ა.გ) (C) კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

  ა.დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

  ა.ე) (E) საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

  ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

  ბ.ა) (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

  ბ.ბ) (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულისტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი.

 • სასწავლო კურსის/მოდულის მაქსიმალური შეფასება 100 ქულის ტოლია.
 • დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად - მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება. შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს: 
 • ა) შუალედურ შეფასებას; 

  ბ) დასკვნითი გამოცდის შეფასებას. 

 • პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 10 დღეში. 
 • შეფაა) ტესტირება;

   

  პრაქტიკის  გავლის შემდეგ იწერება ანგარიში. საწარმოო პრაქტიკის პროგრამა შეიცავს სპეციალისტის პროფესიონალად  ჩამოყალიბების  ძირითად  ამოცანებს, რომლის განხორციელებაც  აისახებ  აშემაჯამებელ  პრაქტიკი  სანგარიშში  შემდეგი   მოთხოვნებით:

  • სატიტულო   ფურცელი;
  • პრაქტიკული  დავალებების    შესრულება;
  • დასკვნები, რეკომენდაციები;
  • დანართები.

  პრაქტიკისანგარიშსთანერთვისამორგანიზაციისმენეჯერისდახასიათება.პრაქტიკისანგარიშისპრეზენტაციახდებაორგანიზაციაშიდაფასდებაECTS-ისსისტემით.

   

     13.სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა:

  „ელექტრიკოსის  სპეციალისტის   III საფეხურის  პროფესიული პროგრამის წარმატებულად დამთავრების შემდეგ, სტუდენტს საშუალება ეძლევა გააგრძელოს სწავლა  სპეციალისტის  I V საფეხურის  პროფესიული პროგრამით.

   

  14.სასწავლო-კურსის განხორციელებისათვის აუცილებელი

  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა:

  „ელექტრიკოსის“ სასწავლოკურსისგანხორციელდება  კოლეჯის  შესაბამის  ად   აღუჭურვილ   სასწავლოა      უდიტორიაში-ლაბორატორიაში.

   

  15.დასაქმების           სფერო

  დასქმდეს  შრომით  ბაზარზე  მინიჭებულ იელექტრიკოსის პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისად ;შეუძლი დასაქმდეს ელ.ენერგიის მწარმოებელ,გადამცემ,გამანაწილებელ და მომხმარებელ   ობიექტებზე   სადაც  ზედა მხედველობას   გაუწევს    ინჟინერ-ენერგეტიკოსი.

   

  16.  სასწავლო კურსის  გავლის            დამადასტურებელი                   დოკუმენტი:

  „ელექტრიკოსის“    სასწავლო    კურსის    გავლის   შემდეგკ    ურსდამთავრებულები  მიიღებს  სერთიფიკატ  პროგრამის   გავლის   შესახებ.

  პროგრამა გავლილად  ჩაითვლება თუ სწავლების პროცესში მსმენელი მიიღებს დადებით შეფასებს კურსის სწავლის   შედეგის    მიუღწევლობის შემთხვევაში,კურს დამთავრებული მიიღებს ცნობას„ელექტრიკოსის“კურს დასრულების შესახებ.