სარეკლამო აგენტი

 

 • პროფესიის აღწერა:

 

სარეკლამო აგენტი არის სპეციალისტი, რომელიც გვევლინება რეკლამის დამკვეთსა და რეკლამის მწარმოებელს და/ან გამავრცელებელს შორის შუამავლის როლში. იგი ახორციელებს სარეკლამო იდეის, რგოლის და/ან ვიზუალის, ადგილის, სივრცის, დროის შეთავაზებას და მიყიდვას რეკლამის დამკვეთისათვის, ამასთან ზრუნავს რეკლამის განთავსებაზე.

 

 

 • სამუშაო გარემო და დასაქმების შესაძლებლობები: 

 

 სარეკლამო აგენტის ძირითადი სამუშაო გარემოა ოფისი. საჭიროებისამებრ, უწევს საველე პირობებში მუშაობა. სარეკლამო აგენტს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ კომპანიაში, ასევე აქვს თვითდასაქმების შესაძლებლობა.

 

 

 • აუცილებელი პროფესიული მოთხოვნები:

 

(კანონმდებლობით არ არის დადგენილი)

 

 

 • კვალიფიკაციის დონე: 

 

 მეოთხე

 

 

 • პროფესიული მოვალეობები და ამოცანები:

 

 

1.

პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტების მოპოვებაში მონაწილეობა

 • ეცნობა სარეკლამო ინდუსტრიას
 • შეაქვს ინფორმაცია ელექტრონულ ბაზაში რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა შესახებ
 • ამუშავებს ინფორმაციას რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა შესახებ 
 • იყენებს მონაცემთა ბაზაში არსებულ ინფორმაციას მიზნობრივად
 • 2.

  რეკლამის დამკვეთთან საქმიანობის ორგანიზება

 • სთავაზობს რეკლამის პოტენციურ დამკვეთს სარეკლამო მომსახურებას
 • იღებს დაკვეთას
 • სწავლობს სარეკლამო პროდუქტს
 • აწარმოებს მოლაპარაკებას რეკლამის დამკვეთთან 
 • ათანხმებს სარეკლამო ნიმუშს რეკლამის დამკვეთთან
 • 3.

  რეკლამის მწარმოებელთან საქმიანობის წარმართვა

 • ამყარებს კავშირს რეკლამის მწარმოებელთან 
 • აწვდის რეკლამის მწარმოებელს საჭირო ინფორმაციას რეკლამის დასამზადებლად 
 • ამოწმებს რეკლამის ვიზუალურ და ტექსტურ სახეს კანონმდებლობისა და ეთიკის ნორმების გათვალისწინებით
 • 4.

  რეკლამის განთავსება

 • ირჩევს რეკლამის გავრცელების საშუალებას 
 • ამყარებს კავშირს რეკლამის გამავრცელებელთან
 • იყენებს რეკლამის წინწაწევის თანამედროვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებს
 • მონაწილეობს სარეკლამო აქციებში შემსრულებლის რანგში
 • აფორმებს იურიდიულ და ბუღალტრულ დოკუმენტაციას
 • 5.

  საკუთარი კომპეტენციების ფარგლებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

 • აღმოუჩენს/უზრუნველყოფს პირველად სამედიცინო დახმარებას/დახმარების გაწევას
 • იცავს (პირად და სამუშაო ადგილის) სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებს
 • იცავს შრომითი უსაფრთხოების ნორმებს
 • იცავს გარემოსდაცვით ნორმებს
 • იცავს პროფესიულ ეთიკას
 • 6.

  პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

 • ეცნობა ორგანიზაციის სტრუქტურასა და საკუთარ უფლება-მოვალეობებს
 • აფასებს საკუთარ კომპეტენციებს, ცოდნასა და უნარებს
 • გეგმავს საკუთარ პროფესიულ განვითარებას
 • ეცნობა პროფესიულ სიახლეებს (პროფესიული ლიტერატურის ანალიზი, ინტერნეტ -რესურსები, პროფესიული გაერთიანებების აქტივობებს და სხვ.)
 • ერთვება პროფესიული განვითარების ღონისძიებებში (კონფერენციები და სემინარები, ტრენინგ-კურსები და სხვ.)
 • ეცნობა სარეკლამო ინდუსტრიის სიახლეებს
 •  

   

  • პიროვნული თვისებები:

   

  • კომუნიკაბელური
  • კრეატიული 
  • პრეზენტაბელური
  • დამაჯერებელი
  • ენერგიული 
  • სხარტი აზროვნების მქონე

   

   

  • ხელსაწყოები, დანადგარები, მასალები:

   

  • საკანცელარიო მასალა/ინვენტარი
  • სახატავი დაფა
  • ფოტოაპარატი
  • საოფისე კომპიუტერული ტექნიკა
  • პროექტორი

   

   

  • პროფესიის სამომავლო ტენდენციები:

   

  • ხშირია სარეკლამო აგენტის პროფესიასთან გაყიდვების აგენტის, პრომოუტერის მომიჯნავე პროფესიების გაიგივება, რამეთუ ეს პროფესიები ხშირ შემთხვევაში იკვეთება ერთმანეთთან - თავის მხრივ ეს ზრდის მომიჯნავე პროფესიათა დაუფლების და შესაბამისად დასაქმების შესაძლებლობებს
  • მომსახურების სრული ციკლის სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობის სპეციფიკა გარკვეულწილად საფრთხეს უქმნის სარეკლამო აგენტის პროფესიას - რამეთუ ისინი ემსახურებიან დამკვეთებს, კლიენტებს, რომლებიც გამოყოფენ დიდ თანხებს მარკეტინგსა და პროპაგანდულ საქმიანიობაზე, რომელთა პარალელურად ფუნქციონირებენ საშუალო და მცირე სააგენტოები, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან დააკმაყოფილონ განსხვავებული ორგანიზაციების/ფირმების მოთხოვნა მიუხედავად მათი სიდიდისა/ზომისა და ბაზრის ხასიათისა - იქნება ეს სამომხმარებლო, ვაჭრობის სფეროს თუ სამრეწველო ბაზარი. 

   

   

  • პროფესიული ცოდნა და უნარები:

   

   

  1.

  რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა ელექტრონული ბაზის შექმნა

  • იცის რეკლამის არსი
  • იცის რეკლამის მიზნების, ამოცანები, ფუნქციების არსი
  • იცის რეკლამის სახეები
  • იცის სარეკლამო ინდუსტრიაზე გავლენის მქონე მსოფლიო ტენდენციები 
  • იცის სარეკლამო ინდუსტრიის სტრუქტურის არსი
  • იცის სარეკლამო ინდუსტრიის მონაწილეების საქმიანობის არსი 
  • იცის რეკლამის დამკვეთების საქმიანობის არსი
  • იცის სარეკლამო სააგენტოს სპეციალისტთა ფუნქციები
  • იცის სარეკლამო სააგენტოს მომსახურების ანაზღაურების ფორმები
  • იცის გარე დამხმარეთა საქმიანობის არსი
  • იცის მიზნობრივი აუდიტორიის ძირითადი ჯგუფები
  • იცის სარეკლამო ბაზრის სუბიექტების არსი
  • იცის ადამიანზე რეკლამის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების ფაქტორთა არსი
  • იცის რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა არსი
  • იცის რეკლამის მწარმოებლების არსი
  • იცის რეკლამის გამავრცელებლების არსი
  • იცის სეგმენტაციის არსი
  • იცის ბაზრის სუბიექტების დაჯგუფების მახასიათებლები
  • იცის რეკლამის მომხმარებლის არსი
  • შეუძლია სარეკლამო სააგენტოს მომსახურების ანაზღაურების დასახელება
  • შეუძლია მიზნობრივი აუდიტორიის ძირითადი ჯგუფების დახასიათება
  • შეუძლია კონკრეტული დავალების შესაბამისად სარეკლამო ინდუსტრიის მონაწილეთა იდენტიფიცირება
  • შეუძლია საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა შესახებ ინფორმაციის მოძიება 
  • შეუძლია რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა ელექტრონული ბაზის შექმნა
  • შეუძლია მოპოვებული მონაცემების განახლება
  • შეუძლია ინფორმაციის სანდო წყაროების დასახელება
  • შეუძლია ინფორმაციის მოპოვების საკომუნიკაციო საშუალებები გამოყენება
  • შეუძლია მოპოვებული მონაცემების განახლება
  • შეუძლია მახასიათებლების მიხედით რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა დაჯგუფება შეუძლია ელექტრონულ ბაზასთან მუშაობა
  • შეუძლია რეკლამის პოტენციურ დამკვეთთა, რეკლამის მწარმოებელთა და რეკლამის გამავრცელებელთა განსაზღვრა

  2.

  რეკლამის დამკვეთთან საქმიანობის ორგანიზება

  • იცის მოთხოვნის არსი
  • იცის სარეკლამო საქმიანობის სახეები
  • იცის რეკლამის გავრცელების არხები
  • იცის ადამიანზე რეკლამის ზემოქმედების ფსიქოლოგიური ფაქტორები
  • იცის დარწმუნების ხერხები
  • იცის რეკლამის კანონით დადგენილი მოთხოვნები საქონლისა და მომსახურების მიმართ
  • იცის სარეკლამო გაცხადების შედგენის წესი
  • იცის მეტყველების კულტურის ძირითადი კომპონენტები
  • იცის მარკეტინგული კომუნიკაციების ელემენტები
  • იცის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების არსი 
  • იცის რეკლამის როლი მარკეტინგულ კომუნიკაციაში 
  • იცის ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ძირითადი შემადგენლები
  • იცის ATL კომუნიკაციის არსი
  • იცის BTL კომუნიკაციის არსი
  • იცის დოკუმენტების წარმოების წესი
  • იცის ხელშეკრულების არსი
  • იცის სარეკლამო პროცესის მონაწილეთა პასუხისმგებლობა არასათანადო რეკლამის შემთხვევაში 
  • იცის სარეკლამო მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები
  • იცის პროდუქტის არსი
  • იცის სარეკლამო პროდუქტის/ობიექტის არსი
  • იცის მიზნობრივი აუდიტორიის არსი
  • იცის კონკურენციის არსი
  • იცის კომერციული საიდუმლოს არსი
  • იცის კლიენტთა ტიპოლოგია
  • იცის სარეკლამო პროცესის სუბიექტების ფსიქოლოგიური თავისებურებები
  • იცის ბიუჯეტის არსი
  • იცის რეკლამის ბიუჯეტის შედგენისადმი მიდგომების არსი
  • იცის რეკლამის სახეები
  • იცის საქონლისა და მომსახურების მიმართ საქართველოს კანონით რეკლამის შესახებ დადგენილი მოთხოვნები
  • იცის კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისიის შესაბამისი დადგენილებები
  • იცის კანონი მაუწყებლობის შესახებ (საჭირო დებულებები)
  • იცის ტექსტთან მუშაობა (კორექტირება)
  • იცის გამოსახულების (ვიზუალის) შექმნისთვის საჭირო კომპიუტერული პროგრამები
  • შეუძლია მოთხოვნის იდენტიფიცირება
  • შეუძლია მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ სამართლებრივი ნორმების გამოყენება
  • შეუძლია რეკლამის გავრცელების საშუალებების გამოყენება
  • შეუძლია საქონლის შეძენაზე ზემოქმედი ფაქტორების განსაზღვრა
  • შეუძლია სარეკლამო მომსახურების შეთავაზებისას მარკეტინგული კომუნიკაციების გამოყენება 
  • შეუძლია პრეზენტაციის/თვითპრეზენტაციის მომზადება
  • შეუძლია სარეკლამო განცხადების მარტივი ტექსტის შედგენა/გაფორმება
  • შეუძლია სამომხმარებლო დანიშნულების საქონლის ბაზარზე სტიმულირების ეფექტიანობის საშუალებების მისადაგება
  • შეუძლია დოკუმენტების წარმოება 
  • შეუძლია სამართლებრივი ნორმების დაცვით ხელშეკრულების გაფორმება 
  • შეუძლია პროდუქტის გამოყენების მიზნობრიობის/დანიშნულების განსაზღვრა 
  • შეუძლია მიზნობრივი აუდიტორიის განსაზღვრა
  • შეუძლია კონკურენტთა იდენტიფიცირება
  • შეუძლია სარეკლამო პროდუქტზე ინფორმაციის მოძიება
  • შეუძლია კონკურენტების რეკლამების შესახებ ინფორმაციის სანდო წყაროებზე დაყრდნობით ანალოგიურ პროდუქტზე ინფორმაციის მოძიება 
  • შეუძლია საქონლის ან მომსახურების რეკლამის მიმართ კანონის მოთხოვნების იდენტიფიცირება
  •  შეუძლია პროდუქტის პოზიციონირება
  • შეუძლია ინფორმაციის მსგავსი სარეკლამო პროდუქტების წარმოდგენა
  • შეუძლია მარკეტინგული კვლევის სარეკლამო პროდუქციის შემუშავებისა და შეფასების განსაზღვრა
  • შეუძლია დარწმუნების ხერხების გამოყენებით რეკლამის დამკვეთთან მოლაპარაკების წარმართვა 
  • შეუძლია კლიენტთა ტიპოლოგიის განსაზღვრა
  • შეუძლია სარეკლამო პროცესის მონაწილეთა ფსიქოლოგიური თავისებურებების განსაზღვრა
  • შეუძლია სარეკლამო პროცესის მონაწილეთა არასათანადო რეკლამის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის განსაზღვრა
  • შეუძლია სავარაუდო ბიუჯეტის დადგენა/შეთანხმება
  • შეუძლია პროექტის შესრულების ვადების დადგენა/შეთანხმება
  • შეუძლია რეკლამის სახეების დადგენა/შეთანხმება
  • შეუძლია რეკლამის გავრცელების არხების დადგენა
  • შეუძლია რეკლამის დამკვეთთან დარწმუნების ხერხების გამოყენებით მოლაპარაკების წარმართვა 
  • შეუძლია კონკრეტული ამოცანისათვის რეკლამის ტიპის მისადაგება
  • შეუძლია გამოყოფილი ბიუჯეტისა და რეკლამის შესახებ კანონის შესაბამისად ნიმუშის/ნიმუშების წარდგენა
  • შეუძლია ნიმუშის დაწუნების შემთხვევაში დაწუნების მიზეზების დაფიქსირება
  • შეუძლია რეკლამის შესახებ კანონის შესაბამისად კორექტირებული ნიმუშის წარდგენა შეუძლია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება

  3.

  რეკლამის მწარმოებელთან საქმიანობის წარმართვა

  • იცის სარეკლამო პროცესის სუბიექტების ფსიქოლოგიური თავისებურებები
  • იცის სარეკლამო საქმიანობის სახეები
  • იცის რეკლამის გავრცელების საშუალებების არსი
  • იცის სარეკლამო პროდუქტის წარმოების სახეები
  • იცის ხელშეკრულების არსი
  • იცის სარეკლამო მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები
  • იცის საავტორო უფლებების არსი
  • იცის მომიჯნავე უფლებების არსი
  • იცის სარეკლამო პროცესის მონაწილეთა პასუხისმგებლობა არასათანადო რეკლამის შემთხვევაში
  • იცის არასათანადო რეკლამის სახეები
  • იცის არასათანადო რეკლამის არსი
  • იცის სარეკლამო საქმიანობის რეგულირების სისტემის დონეების თავისებურებები
  • იცის სარეკლამო საქმიანობის რეგულირების სისტემის თავისებურებები
  • იცის სარეკლამო საქმიანობის მარეგულირებელი ძირითადი სამართლებრივი ნორმები
  • იცის კანონის მოთხოვნები ცალკეული საქონლისა და მომსახურების რეკლამის მიმართ
  • შეუძლია აგენტსა და დამკვეთს, მწარმოებელს, გამავრცელებელს შორის თანამშრომლობის პირობების დადგენა
  • შეუძლია აგენტსა და მწარმოებელს შორის ხელშეკრულების გაფორმება
  • შეუძლია რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონის გათვალისწინებით სარეკლამო ინფორმაციის გადაცემა 
  • შეუძლია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის გათვალისწინებით სარეკლამო ინფორმაციის გადაცემა 
  • შეუძლია არასათანადო რეკლამის იდენტიფიცირება
  • შეუძლია სარეკლამო საქმიანობის რეგულირების სისტემის დონეების დიფერენცირება
  • შეუძლია რეკლამის ტექსტური და ვიზუალური მხარის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება და საჭიროებისას შესაბამისობაში მოყვანა
  • შეუძლია მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ნორმების გამოყენება

  4.

  რეკლამის განთავსება

  • იცის რეკლამის გავრცელების არხები
  • იცის რეკლამის სხვადასხვა მატარებლის სპეციფიკა
  • იცის ბეჭდური გამოცემების კლასიფიკაციის არსი
  • იცის გზავნილის შედგენის წყაროები
  • იცის სარეკლამო პროცესის სუბიექტთა ფსიქოლოგიური თავისებურებები
  • იცის დარწმუნების ხერხები/მეთოდები
  • იცის სარეკლამო პროცესის მონაწილეთა პასუხისმგებლობა არასათანადო რეკლამის შემთხვევაში 
  • იცის სარეკლამო მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმები
  • იცის ორიგინალური ტექსტური დოკუმენტის შედგენის საშუალებები/ხერხები
  • იცის რეკლამის სტიმულირების მეთოდები
  • იცის PR-ის ელემენტები/სახეები
  • იცის დაკვირვების მეთოდები
  • იცის კომუნიკაციის შესახებ კანონის საჭირო მუხლები
  • იცის სარეკლამო განცხადების ტექსტის შედგენის წესები
  • იცის გრაფიკული გამოსახულების კომპიუტერული პროგრამებით სარგებლობის წესი
  • იცის ძირითადი კანონები და ნორმატიული აქტები, რომლებიც არეგულირებენ სარეკლამო საქმიანობას ქვეყანაში/საქართველოში
  • იცის მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ძირითადი სამართლებრივი ნორმები
  • სარეკლამო პრაქტიკის საერთაშორისო კოდექსი
  • შეუძლია რეკლამის გავრცელების სხვადასხვა არხის დადებითი და უარყოფითი მხარეების გამოვლენა
  • შეუძლია გზავნილის შედგენის წყაროების განსაზღვრა
  • შეუძლია რეკლამის გავრცელების არხის შერჩევა
  • შეუძლია რეკლამის გავრცელების/განთავსებისას მარკეტინგული კვლევის გამოყენება 
  • შეუძლია დარწმუნების ხერხების გამოყენებით საუბრის წარმართვა 
  • შეუძლია ურთიერთთანამშრომლობის პირობების დადგენა
  • შეუძლია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით ხელშეკრულების გაფორმება 
  • შეუძლია საინფორმაციო-საკომუნიკაციო უზრუნველყოფის საშუალებების იდენტიფიცირება
  • შეუძლია სარეკლამო განცხადების მარტივი ტექსტის შედგენა
  • შეუძლია ორიგინალური ტექსტური დოკუმენტის შედგენა
  • შეუძლია ტექსტური ინფორმაციის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით დამუშავება
  • შეუძლია გრაფიკულ გამოსახულების კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენებით დამუშავება
  • შეუძლია სარეკლამო ტექსტის ლიტერატურული და ვიზუალური გამართვა
  • შეუძლია სარეკლამო ღონისძიებებში მონაწილეობა
  • შეუძლია საცალო, საბითუმო ვაჭრობის და მრეწველობის მიხედვით რეკლამის ფუნქციათა დიფერენცირება
  • შეუძლია საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვით ხელშეკრულების გაფორმება 
  • შეუძლია ფინანსური დოკუმენტაციის გაფორმება
  • შეუძლია ტექნიკური დოკუმენტაციის გაფორმება
  • შეუძლია პროფესიული ამოცანების გადასაჭრელად სამართლებრივი ცოდნის გამოყენება 

  5.

  საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა

  • იცის პირველადი დახმარების გაწევის წესები
  • იცის კონკრეტულად ვის მიმართოს დახმარებისთვის
  • იცის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები
  • იცის სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების მოხმარების წესი
  • იცის პირადი და სამუშაო ადგილის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების კონტროლის წესები
  • იცის შრომითი უსაფრთხოების ნორმები
  • იცის ხელშეკრულებით განსაზღვრული შრომითი უფლება-მოვალეობები
  • იცის გარემოსდაცვითი ნორმები
  • იცის გარემოსდაცვითი ნორმების დარღვევის შემთხევაში მოქმედების წესები
  • იცის პროფესიული ეთიკის არსი
  • იცის საავტორო უფლებათა არსი
  • იცის კომუნიკაციის წარმართვის წესები
  • შეუძლია პირველადი დახმარების გაწევა
  • შეუძლია პირად და სამუშაო გარემოზე ზრუნვა
  • შეუძლია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შეფასება
  • შეუძლია სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებების მოხმარება
  • შეუძლია შრომითი უფლება-მოვალეობების სწორად შეფასება
  • შეუძლია თავისი უფლებების დაცვა
  • შეუძლია შრომითი უსაფრთხოების ნორმების დაცვა
  • შეუძლია გარემოსდაცვით ნორმებთან შესაბამისი ქცევა
  • შეუძლია გარემოს დაცვასთან მიმართებაში დაშვებული შეცდომის გამოსწორება
  • შეუძლია პროფესიული ეთიკის შესაბამისად ქცევა
  • შეუძლია საავტორო უფლებათა დაცვა
  • შეუძლია კომუნიკაციის წარმართვა

  6.

  პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა

  • იცის ზოგადი შრომითი უფლება-მოვალეობები
  • იცის საკუთარი სამუშაოს აღწერილობა
  • იცის ზოგადი პროფესიული ნორმები
  • იცის შეფასების თანამედროვე კრიტერიუმები
  • იცის პროფესიული განვითარების გზები
  • იცის ცოდნისა და გამოცდილების ობიექტური შეფასების ხერხები
  • იცის თანამედროვე ტენდენციები პროფესიულ ასპექტში
  • იცის კომუნიკაციის წესები
  • იცის დარგის სიახლეები
  • იცის თანამედროვე ტექნოლოგიები
  • შეუძლია საკუთარი პროფესიული ნორმების განსაზღვრა
  • შეუძლია საკუთარი ცოდნის ობიექტური შეფასება
  • შეუძლია საკუთარი კომპეტენციის ობიექტურად განსაზღვრა
  • შეუძლია პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა
  • შეუძლია სიახლისადმი ადაპტირება
  • შეუძლია სხვადასხვა პროფესიულ აქტივობებში მონაწილეობის მიღება
  • შეუძლია საინტერესო ნიუანსების დაჭერა

   

   

  • კვალიფიკაციის მინიჭება

   

  კვალიფიკაციის მოსაპოვებლად პროფესიულმა სტუდენტმა უნდა დააგროვოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში განსაზღვრული მოდულებით გათვალისწინებული კრედიტები.

 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პროფესიული სტუდენტების სწავლებისათვის
 • შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, ასეთი პირები მოდულებზე დაიშვებიან მოდულის წინაპირობის/წინაპირობების დაძლევის გარეშე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული კრედიტები პირს ენიჭება მხოლოდ შესაბამისი სწავლის შედეგების დადასტურების შემთხვევაში, ხოლო კვალიფიკაცია - მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული წესით.

   

   

  • ჩარჩო დოკუმენტის შემუშავების სამართლებრივი საფუძვლები და მოქმედების ვადა

   

  • საქართველოს კანონი - „პროფესიული განათლების შესახებ“
  • დარგის მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები
  • „ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო“

   

  პროფესიული სტანდარტები: 

 •  პროფესიული სტანდარტი;
 • სარეკლამო  აგენტი პროფესიული სტანდარტი.
 •  

  კლასიფიკატორები:

  • საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი - ეკონომიკური საქმიანობის სახეები (2016 წ.)
  • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO)
  • განათლების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCED)