აკადემიური კალენდარი

ორპრაქტიკიანი პროფესიული პროგრამების კალენდარი დეკემბრის თვეში ჩარიცხული სტუდენტებისათვის შემდეგ სპეციალობებზე;

 1.ინფორმატიკა და გამოყენებითი ტექნოლოგიები.2.ტურიზმი.3.სასტუმროს მენეჯმენტი.

აკადემიური კალენდარი ექვემდებარება ცვლილებას პირველი სემესტრის დაწყებიდან ორი თვის განმავლობაში            

პრაქტიკისთვის გათვალისწინებულია 3 თვე. პირველ სემესტრში 1 თვე და მეორე სემესტრში 2 თვე. 

სასწავლო პროცესისთვის ორივე სემესტრის მანძილზე განსაზღვრულია      6 თვე, პრაქტიკისთვის 3 თვე და  არდადეგებისთვის 3 თვე (მეორე და მესამე კურსზე შეიძლება გაიზარდოს პრაქტიკის ხანგრძლივობა და შემცირდეს სალექციო კურსი ან სასწავლო პროცესის)

პრაქტიკის ობიექტის (დამსაქმებლის) პირობების და მოთხოვნის შესაბამისად შეიძლება ჯგუფს ჯერ ხანგრძლივი და შემდეგ მოკლე პრაქტიკის გავლა მოუწიოს ან  სამივე თვე ერთად. ამის მიხედვით შეიცვლება მეორე სემესტრის დაწყების თარიღი და შესაბამისად არდადეგების პერიოდი.

პრაქტიკის გავლის პირობების შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებული იქნება სტუდენტების სურვილი პრაქტიკისა და არდადეგების დაწყების თარიღებთან დაკავშირებით, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მოგვცემს პრაქტიკის ობიექტი.

         ზამთრის სემესტრი             

 

დასაწყისი

დასასრული

სასწავლო პროცესი

01.12

18.02

საგამოცდო პერიოდი

18.02

26.02

პრაქტიკა    (მოკლე)

01.03.

26.03

 

   

 

ზაფხულის სემესტრი

 

დასაწყისი

დასასრული

სასწავლო პროცესი

01.07

17.09

საგამოცდო პერიოდი

20.07

30.09

პრაქტიკა 

04.10

30.11

 

მეორე კურსი დაიწყება ისევ დეკემბერში